BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Yazım Kılavuzu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU

 

1. GENEL BİÇİM:

1.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği

Tez yazımında en az 70 en çok 100 gram ağırlığında, A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutlarında, birinci hamur, beyaz kağıt kullanılmalıdır.

1.2. Kapak ve Cilt

Tez kapağı iyi kalite (200-300 g) beyaz kartondan ve yazılar siyah olmalıdır. Tez metni, özel sayfalar ve ekleriyle birlikte bahsedilen düzen ve sırada yapıştırılarak tek bir cilt haline getirilmelidir.

Tez ciltlenip kesim yapıldıktan sonra son boyutları 205x290 mm olmalıdır. Standart büyüklük dışında kalan basılı ve diğer materyal ayrı bir ek halinde uygun zarf / kutu içinde teslim edilmelidir.

2.  SAYFA DÜZENİ

Tezin tamamı 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Sadece tez kapağı, iç kapak ve birinci derece başlıklar 14 punto ve koyu (Bold) olarak; alıntılar, dipnotlar ve şekil/tablo açıklamaları 10 punto ile yazılmalıdır.

Yazımda virgül, nokta gibi noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalı, sonra ise bir karakterlik boşluk bırakılmalıdır. Hece bölmesi yapılmamalıdır. Cümleler sayı/rakam ile başlamamalıdır. Tek sayfaya sığmayan tablo ve şekillerde daha küçük karakterler (10 puntodan az olmamak koşuluyla) kullanılarak tek sayfaya sığmaları sağlanabilir.

Yazım metin bloğu her sayfanın sol kenarından 4 cm, alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarından 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Metin bloğu her satır aynı hizada olacak şekilde sağ ve sol kenara yaslanmalıdır. Dip notlar alt sınırı geçmemelidir (Şekil 1).

 

Şekil 1.Sayfa düzeni ( A4 boyutu için)

 

2.1 Sayfaların Numaralandırılması

Sayfa numaralandırılması, sayfanın altında ve satırın ortasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Önünde ve arkasında parantez, çizgi gibi işaretler konulmamalıdır (şekil1). Kapak ve iç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, İçindekiler,  Simgeler ve Kısaltmalar, Şekiller ve Tablolar dizinlerinin yer aldığı tez ön sayfaları "i, ii, iii, iv, v ." şeklinde küçük harf rakamları ile, giriş bölümü ile başlayan tez ana metin sayfaları ise "1, 2, 3, 4, 5,  ." şeklinde sayılarla numaralandırılmalıdır.

Sayfanın yatay kullanılması durumunda da yukarıdaki kurallar geçerlidir.

2.2 Satır Aralıkları

Ana metinde satır araları 1.5 satır olmalıdır. Şekil altı yazıları ve tabloların açıklamaları ile alıntı­lar ve kaynaklar dizininin yazımında da aynı aralık kullanılmalıdır. Dipnot metinlerinde satır ara­lığı 1 satır olmalıdır.

Paragraflar arasında da satır aralığı 1.5 satır olmalıdır. Özet (Türkçe ve İngilizce) ve kaynaklar hariç her yeni paragraf 1.25 cm içeri­den başlamalıdır.

Birinci dereceden bölüm başlıkları, teşekkür, özet (Türkçe ve İngilizce), tüm dizinler ve kaynaklar için sayfa başı yapılmalıdır. Bu başlıklardan sonra 2 satır boşluğu bırakılmalıdır.

İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce 12 punto boşluk bıra­kılmalıdır. Ayrıca, üçüncü dereceden başlıklar 1.25 cm içeriden başlatılmalıdır.

Ana metinle şekil, tablo ve formüller arasında önce ve sonrasında olmak üzere birer satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında da 6 punto’luk bir boşluk olmalıdır.

 

2.3 Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları

Tez ön sayfalarındaki bölüm başlıkları (Özet, İngilizce Özet, İçindekiler Dizini, Kısaltmalar ve Simgeler, Şekil ve Tablo Dizinleri) numaralandırılmamalı, 14 punto ve koyu büyük harfler kullanılarak sayfa ortalanmalıdır. Giriş bölümü ile başlayan tez ana metni ve sonrasındaki bölümlerin numaralandırılması ise metrik sistem ile yapılmalı ve başlıklar sola dayalı olmalıdır. Ana bölüm başlıkları tek, alt bölümler ise 2.1, 2.2 ve 2.3 gibi iki arabik sayı ile belirtilmelidir. Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile yazılmalı, ikinci dereceden başlıklarda Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Diğerleri Küçük Harf olmalı, üçüncü dereceden başlıklar ise İlk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olarak yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derece başlıklarda ve, veya, ile gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları koyu punto ile yazılmalıdır. Bölüm numaralandırılmasında “bölüm” adı yanına numarası yazılmazken, alt bölümler “bölüm numarası, ikinci derece bölüm numarası, üçüncü derece bölüm numarası” şeklinde numaralandırılmalıdır.

 

Örnek:

2. GEREÇ ve YÖNTEM (1. derece  başlık)

2.1. Hasta Seçimi (2. derece başlık)

2.1.1. Diyabetik nöropati gelişen hastalar (3. derece başlık)

2.1.2. Kontrol grubu

2.2. DNA İzolasyonu (2. derece başlık)

 

3. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ

3.1. Tez Ön Sayfaları:

3.1.1 Tez Kapağı:

Tezin dış kapağında tüm yazılar kapağı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir. Başkent Üniversitesi’nin amblemi (2x2) renkli ve en üstte olacak şekilde yerleştirilmelidir, tüm harfler koyu (Bold) olmalıdır. En üst bölümde;

BAŞKENT  ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ, İLGİLİ ANABİLİM DALININ İSMİ (14 punto); boşluğu takiben tüm harfler büyük olacak şekilde 14 punto büyüklüğünde kelime bölünmeden yazılmış tez başlığı; boşluk; 14 punto büyüklüğünde yazar ismi (ismin önüne ünvan yazılmalı, ismin ilk harfi ve soyad büyük harflerle yazılmalıdır); boşluk; yüksek lisans / doktora tezi olduğu (14 punto) ve boşluğu takiben 14 punto harflerle ANKARA ve yanına tez çalışmasının sunum yılı yazılmalıdır (EK-1).

3.1.2 İç Kapak Sayfası

İç kapak sayfası şekil ve içerik olarak dış kapak ile tamamen aynı olmalıdır. Ek olarak, bu sayfada danışman  (varsa ortak danışman) öğretim üyesinin adı da bulunmalıdır. Bu sayfa ana metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. İç kapağın sayfa numarası “ii” olarak düşünülmeli ancak bu sayfa numarası iç kapak üzerine yazılmamalıdır (EK-2).

3.1.3 Onay Sayfası

Yüksek Lisans / Doktora tez sınavına giren öğretim üyesi jüri üyelerinin, hazırlanan çalışmayı Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak kabul ettiklerine dair imzalarının bulunacağı sayfadır (EK-3) Onay sayfası iiiolarak düşünülmeli ancak bu sayfa numarası onay sayfası üzerine yazılmamalıdır.

İlgili sayfa Enstitü Müdürlüğünce sınav öncesinde öğretim üyesine gönderilir.

3.1.4.Teşekkür Sayfası

Olabildiğince kısa olarak hazırlanması gereken söz konusu sayfada tez çalışmasında ve hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile olağan görevi dışında katkıda bulunan kişilere teşekkür edilir. Projeyi destekleyen kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir

Bu sayfanın düzeni bölüm 2'de ifade edilen “Sayfa Düzeni" kurallarına uygun olmalıdır. “TEŞEKKÜR” başlığı sayfanın en üstünde ortalanmış şekilde ve tümü koyu (Bold) büyük harf olarak yazılmalıdır. Teşekkür metnine 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra başlanmalıdır. Sayfa numarası “iv” olarak yazılmalıdır.

3.1.5.  Özet ve İngilizce Çevirisi

Tezin 350 kelimeyi geçmeyen özeti, sayfa “v” ve İngilizce çevirisi “vi” teşekkür sayfasından sonra gelmelidir. ÖZET” ve “ABSTRACT” başlığı sayfanın en üstünde, ortalanmış ve tümü koyu (bold) büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılmalı, ilk satır paragraf girintisi yapılmaksızın sol kenar boşluğu hizasından başlamalıdır. Özet ve abstract sayfalarında önce tez sahibinin adı, tezin başlığı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü hangi programında ne tezi olarak yapıldığı ve yılı ibareleri koyu (bold) harflerle yazılmalı, takiben girinti vermeden paragraf başı yapılarak özet veya abstract metnine geçilmelidir. Bu bölümde tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve sonuç(lar) kısa ve öz, ancak, tezi tamamen ifade edecek şekilde bir metin halinde yazılmalıdır.

Özet metninin son satırından sonra 2 satır boşluk bırakılarak “Anahtar Kelimeler: (Keywords)” ifadesinden sonra tez metni ile ilgili Subject Headings (MeSH)’e uygun 5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimelerden sonra 2 satır boşluk bırakarak, varsa, tezin yapımında desteği olan kuruluşların adı ve proje numaraları eklenmelidir. Herhangi bir kuruluştan destek alınmadıysa dahi tez çalışmasının hazırlandığı projenin Üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onay aldığı ifadesi bulunmalıdır.

 

3.2. DİZİNLER

3.2.1 İçindekiler Dizini

Sayfanın en üstüne ortalanmış şekilde büyük ve koyu (Bold) harflerle “İÇİNDEKİLER” başlığı yazıldıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Sırasıyla ONAY SAYFASI, TEŞEKKÜR, ÖZET, ABSTRACT, İÇİNDEKİLER, SİMGELER ve KISALTMALAR, ŞEKİLLER, TABLOLAR, GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR, EKLER bölümleri ve alt başlıklar daha önce tarif edilen numaralandırma kurallarına uygun ve koyu (Bold) biçimde eksiksiz olarak gösterilmelidir. Dizinin yazılmasında 1,5 (18 punto) satır aralığı kullanılmalıdır. Tezde kullanılan her başlık, içindekiler dizininde hiçbir değişiklik yapılmaksızın yer almalıdır. Her bir başlığın hizasına o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. İçindekiler dizininin sonunda yer alan “EKLER” için sayfa numaraları dizinde gösterilmemeli, sadece numarası ve ek içeriği belirtilmelidir.

 

3.2.2. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

"SİMGELER ve KISALTMALAR” dizini başlığı büyük harf ve koyu (bold) olarak sayfanın üst kısmına ortalanmalı, başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalı, dizinde simge ve kısaltmalar alfabetik sırada verilmeli, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Konuya ait örnek EK-4de verilmiştir.

 

3.2.3. Şekiller Dizini

EK-5’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. “ŞEKİLLER” dizini başlığı büyük harf ve koyu (Bold) olarak sayfanın üst bölümüne ortalanmalıdır. Başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Dizindeki şekil açıklamaları tez metnindeki açıklamaların tümüyle aynı olmalıdır. Her bir şekil açıklamasından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

 

3.2.4. Tablolar Dizini

"TABLOLAR” dizini başlığı büyük harf ve koyu (bold) olarak sayfanın üst bölümüne ortalanmalıdır. Başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Tablolar dizinindeki tablo adları metin içindeki tablo başlıkları ile aynı olmalı ve tabloların bulunduğu sayfa numaraları dizinde verilmelidir. EK-6’daki örneğe uygun olmalıdır.

 

3.3 Tez Metni:

  1.  Giriş Bölümü:

Çalışmanın amacı, hipotezi, kapsamı gibi okuyucuyu konuya hazırlayıcı ve yönlendirici bilgilere ek olarak tez çalışmasının bilime katkısı ve /veya yöntem açısından ne gibi yenilik getireceği bu bölümde vurgulanmalıdır.

 

3.3.2. Genel Bilgiler:

Tez çalışması konusunda var olan bilgiler ve bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar kaynaklarla desteklenerek ele alınmalıdır. Literatür bilgileri ışığında hipotezi test ederken kullanılacak yöntemlerin, çalışmanın amacıyla ilişkisi açıklanmalıdır.  Bu bölümün tezin %30’undan daha uzun olmamasına özen gösterilmelidir.

 

3.3.3. Gereç ve Yöntem:

Tüm tez çalışmalarının Üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulunca onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca gönüllülerin/hastaların çalışmaya katıldığı  durumda Üniversitemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun, hayvan deneyleri yapıldığında BÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulundan veya anket, ölçüm vb. çalışmalar için de Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alınması zorunludur. Bu bölümün başında ETİK KURUL ONAY TARİHİ ve NUMARASININ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Giriş ve genel bilgiler bölümlerinde sunulan hipotezlerin araştırılmasında kullanılan yöntemlerin özellikleri detaylı olarak verilmelidir. Kullanılan laboratuvar ve gözlem teknikleri, anketler ve diğer ölçüm şekilleri tarif edilmeli, veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanmalıdır. Çalışma düzeni, varsa randomizasyon yöntemi açıklanmalıdır. Verilerin hangi istatistiksel yöntem ile değerlendirildiği belirtilmelidir. Klasikleşmiş yöntemler kullanılmış ve yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise yalnızca yöntemin ismi ve alındığı kaynak verilmelidir.

3.3.4. Bulgular:

Bu bölümde gereç ve yöntem bölümünde tarif edilen yöntemlerle elde edilen verilerin istatistik değerlendirmeleri yapılarak sunulmalıdır. Bulguların sunulmasında şekil, tablo, resim gibi anlatım araçlarından faydalanılması okuyucunun sonuçları daha iyi kavrayabilmesini sağlayacaktır.

Tablolar, şekiller ve grafikler sırasına göre numaralandırılmalıdır. Her tablonun üzerinde tablo numarası ile birlikte tablo başlığı bulunmalı, ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tabloda kullanılan tüm kısaltmaların açıklamaları tablo altında alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Her tabloya metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekil ve grafik adları şekil ve grafiğin altında ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı ve sırasına göre numaralandırılmalıdır.

 

3.3.5. Tartışma:

Tartışma bölümünde, araştırmadan elde edilen bulgular benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır. Test edilen hipotezlerin kabul ya da reddedilip edilmedikleri ve amaçlara ne ölçüde varıldığı yazılmalıdır. Literatür bilgileri ışığında diğer çalışmalarla ne derece uyumlu olduğu, uyumsuz bulunan verilerin kanıta dayalı açıklamaları veya olası yorumları yapılmalı ancak kanıta dayalı olmayan savlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Çalışmanın bilime nasıl bir katkıda bulunduğu belirtilmeli, özgün kısımları açığa çıkarılmalıdır. Aynı zamanda, varsa çalışmanın kısıtlılıkları vurgulanmalıdır.

 

3.3.6.Sonuç ve Öneriler:

Bu bölümde tartışma ışığında ulaşılan sonuçlar olabildiğince öz ve anlaşılır bir şekilde, madde madde yazılmalıdır.

 Ek olarak ilgili konuda daha sonra yapılacak çalışmalar ve öneriler de bu bölümde yer almalıdır.

 

3.3.7. Kaynaklar

“KAYNAKLAR” başlığı, tek rakam ile (alt bölüm numarası olmadan) numaralandırılmalı, büyük harflerle 14 punto ve koyu (Bold) olarak sola dayalı yazılmalıdır. Kaynaklar 12 punto ile küçük harflerle, 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Tez içinde atıfta bulunulan her kaynak, kaynaklar dizininde mutlaka bulunmalıdır.  Tezde adı geçen ve yararlanılan tüm kaynaklar, metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılarak yazılmalıdır. Kaynak, metindeki cümlenin sonunda parantez içine yazılmış sıra numarası ile gösterilir. Aynı anda birden fazla kaynak aralarına virgül konularak yazılır, ikiden fazla ardışık sayı söz konusu olduğunda ise ilki ile sonuncusunun arasına tire konularak belirtilir [Ör. (8), (3, 5, 7) veya  (3-7, 10)].

Tez içinde özgün bir bilgisayar yazılımına atıfta bulunulmuş ise bu yazılım kaynaklar dizininde gösterilmelidir. Yararlanılan internet siteleri veya elektronik dergiler de kaynaklar bölümünde aşağıdaki örneklere uygun şekilde yer almalıdır. Kaynaklar orijinal dilinde yazılmalı, gereksiz noktalama işaretlerinden kaçınılmalı ve aşağıda belirtilen genel kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Kaynak bir makale ise:

Yazar isimlerinin ilk üçü yazılmalı, diğer yazarlar için Türkçe kaynaklarda "ve ark." yabancı kaynaklarda ise "et al." kullanılmamalıdır. Yazarın soyadı ve adının baş harfi, makalenin başlığı (yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer kelimelerin ilk harfleri küçük olmalıdır), derginin adı (varsa uluslararası kısaltması), cilt , başlangıç ve bitiş sayfaları, yıl.

Örnek:  Huhta  JC,  Cohen  M,  Gutgesell  HD.  Patency of  the ductus  arteriosus  in  normal neonate. J Am Coll Cardiol 4: 561-566, 1984.

 

Baskı aşamasında olan yabancı bir makale ise;

Yazar isimlerinin ilk üçü yazılmalı, diğer yazarlar “et al.” olarak ifade edilmelidir. Yazarın soyadı ve adının baş harfi, makalenin başlığı, derginin adı, yılı ve doi numarası yazılmalıdır.

Örnek: Cascio A, Mezzatesta ML, Odierna A, et al. Extended-spectrum beta-lactamase-producing and carbapenemase-producing Enterobacter cloacae ventriculitis successfully treated with intraventricular colistin, Int J InfectDis, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.11.012

 

Kaynak bir kitap ise:

Yazar isimlerinin tümü yazılmalı, yazar sayısının fazla olduğu durumlarda; Türkçe kaynaklarda "ve ark." yabancı kaynaklarda ise "et al." kullanılmamalıdır. Yazarın soyadı ve adının baş harfi, kitabın adı, baskı sayısı, varsa cilt , yayımlandığı yer, yayımcı kuruluş, yıl.

Örnek: Ek:10 Kaynaklar sayfası 1. Kaynak

 

Kaynak bir kitap bölümü ise:

Yazar isimlerinin tümü yazılmalı yazar sayısının fazla olduğu durumlarda Türkçe kaynaklarda "ve ark." yabancı kaynaklarda ise "et al." kullanılmamalıdır. Bölüm yazarının soyadı ve adının baş harfi, bölümün adı, bölümün alındığı kitabın adı, parantez içinde editörün soyadı ve adının baş harfi, baskı sayısı, yayımlandığı yer, yayımcı kuruluş, varsa cilt , başlangıç ve bitiş sayfaları, yıl.

Örnek: Aaslid R. Transcranial doppler examination techniques. Transcranial Doppler Sonography (Aaslid R, ed). Second edition (Türkçe ise 2’nci baskı). Newyork, Springer Verlag. Vol.  2, 126-132,, 1986.

 

Kaynak bir tez ise:

Yazarın soyadı ve adının baş harfi, tezin adı, cinsi (yüksek lisans, doktora, uzmanlık,  doçentlik), sunulduğu üniversite ve fakülte, anabilim dalı, şehir, yıl.

Örnek: Hancı C. Konjenital kalp hastalığı olan çocukların okul uyumu. Uzmanlık tezi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, 1995.

 

Kaynak bilgisayar yazılımı ise:

Yapımcı kişilerin soyadı ve adının baş harfi veya kuruluşun adı, yazılımın adı, , yapım yeri, tarih.

Örnek: Wolfgang Research, SPSS, Version 11.0, Boston MA, 2002.

 

Kaynak bir internet sitesi ise:

Kullanılan sitenin yazarının soyadı ve adının baş harfi, sitenin veya kaynağın adı, internet erişim adresi ve erişim tarihi.

Örnek: Ringelstein EB, Kahlschener B, Niggemeyer E, Otis SM. Transcranial doppler sonography: anatomical landmarks and normal velocity values. Erişim: (http://www.hemodynamic.com). Erişim tarihi: 12/1/2002.

 

Kaynak bir elektronik dergi ise:

Yazar isimlerinin tümü yazılmalı yazar sayısının fazla olduğu durumlarda Türkçe kaynaklarda "ve ark." yabancı kaynaklarda ise "et. " kullanılmamalıdır. Yazarın soyadı ve adının baş harfi, makalenin başlığı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltması) (elektronik  dergi) cilt : varsa başlangıç ve bitiş sayfaları, yıl. İnternet erişim adresi.

Örnek: Ringelstein EB. Transcranial Doppler sonography: anatomical landmarks and normal velocity values, JNNP (elektronik dergi). 3: 1998. Erişim: (http://www.jnnp.com)

 

3.3.8. Ekler:

Tezin ana bölümleri içinde yer almaları halinde konuyu dağıtabilecek, okumada sürekliliği engelleyen nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar ek halinde verilmelidir. EK 1: …(açıklama)..., EK 2: …(açıklama).., şeklinde her bir ek ayrı sayfada olmak üzere tezin son kısmına eklenmelidir. “EK” başlığı büyük ve koyu (Bold) harflerle sayfanın üst sol boşluğuna yaslanmalı; “:” noktalama işaretini takiben yine koyu harflerle açıklaması yazılmalıdır.

Metin içerisinde yapılan göndermeler "(Bkz. EK …)" şeklinde olmalıdır. Ekler, "İÇİNDEKİLER" dizininde sırasıyla ve eksiksiz olarak verilmeli, ancak sayfa numaraları gösterilmemelidir.

Araştırma ile ilgili olarak boyutları, nitelikleri ve/veya kapsamları nedeni ile tez ile birlikte sunulamayacak bilgisayar disketi, CD-ROM, gibi materyaller ise tezden ayrı olarak "EKLER" başlığı altında ve ayrı bir kapak veya uygun bir zarf ya da kutu içerisinde verilmelidir. Bunların üst kapak ve sayfa düzeni tümüyle tez kapağıyla aynı olmalıdır.

 

Kaynaklar

1. Başkent Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu Erişim: http://tip.baskent.edu.tr/kw/upload/600/dosyalar/uzmanlik_egitim/tezyzmynt.pdf Eylül 2005

2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu Erişim: http://www.tip.hacettepe.edu.tr/agorevlisi/kilavuz.php  15.1.2003

3. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Katalog. Edirne, Üniversite  yayın no: 31, Enstitü yayınları: 3. Sayfa: 79-90, 2000.

4. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisana ve doktora tez yazım ve  basım yönergesi Erişim http://saglikb.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-yazim-yonergesi-1505  15.1.2003