BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Çalışması Orijinallik Yönergesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ENSTİTÜLERİ TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI ve KULLANILMASI UYGULAMA USUL ve ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1- Bu “Uygulama Usul ve Esaslarının” amacı “Başkent Üniversitesi Enstitülerine” bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan ve başarılı bulunan tezlerin, mezuniyet aşamasında enstitüye teslim edilen ciltlenmiş ve elektronik nüshanın içerisinde “Ek” olarak bulunması gereken “Tez Çalışması Orijinallik Raporunun" alınması ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Uygulama Usul ve Esasları; Başkent Üniversitesi Enstitülerine bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu “Uygulama Usul ve Esasları”; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi, 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan "Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” ve 17.08.2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine”, dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına

İlişkin Esaslar

 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınması

Madde 4 - (1) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, Başkent Üniversitesi Kütüphanesinden “İntihal Tespit Programı Kullanımı” için kişisel hesap alma hakkı bulunan lisansüstü öğrencilerinin kendileri tarafından veya bu öğrencilerin tez danışmanları tarafından alınır.

(2) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca “Giriş, ana bölümler ve sonuç bölümlerinden” oluşan kısmın tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken “Dosya Başlığı” (document title) olarak tez başlığının tamamı, “Yazar Adı” (author's first name) olarak öğrencinin adı, “Yazar Soyadı” (author's last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

(3) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın gözetim sürecinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:

- Kaynakça hariç (Bibliography excluded)

- Alıntılar hariç (Quotes excluded)

- Beş (5) kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words)

Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını ve öğrencinin ad, soyad bilgisini, dosyanın toplam sayfa sayısını ve benzerlik oranını yüzde olarak (%) gösteren intihal programı çıktısı alınır.

 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Kullanılması

Madde 5 – (1) Tez savunma sınavına girecek öğrenciler, tezlerini jüri üyelerine dağıtacakları nüshalarının ekinde danışman onaylı “Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formunu da teslim etmek zorundadırlar.

(2) Tezin, danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı; Türkçe tezlerde %20’yi, İngilizce tezlerde %20’yi, tek kaynaktan yararlanma oranı ise %2’yi geçmemelidir. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

 

Madde 6 - (1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, tezinin mezuniyet işlemleri için Enstitüye teslim edeceği basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanılarak hazırlanmış, bu usul ve esaslarda belirtilen azami benzerlik oranlarının altındaki oranları sağlayan ve tez danışmanı tarafından onaylanarak imzalanmış ikinci bir “Tez Çalışması Orijinallik Raporunu” da vermekle yükümlüdür.

(2) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda benzerlik oranının yer aldığı sayfanın çıktısı öğrencinin dosyasında saklanmak üzere Enstitüye teslim edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük

Madde 8 - Bu “Usul ve Esaslar” Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 17 Aralık 2015 tarih ve 830/1 kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu “Usul ve Esasları” Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.